Autosynchronizacja projektu poprzez Onedrive dla firm | Visual Studio

Jeśli chcemy aby nasz projekt typu Visual Studio Installer był po zbudowaniu automatycznie synchronizowany do Sharepointa poprzez OneDrive dla firm możemy ustawić w w trybie Release Visual Studio PostBuildEvent kompresje do wskazanego folderu używając np 7-zip.

Czytaj dalej Autosynchronizacja projektu poprzez Onedrive dla firm | Visual Studio

Change mount points drive letter | Powershell

If you want to change location of mount points from Powershell you can do this in this way:

Get-WmiObject -Class Win32_MountPoint |
where {($_.Directory -like ‘Win32_Directory.Name="F:\\D*") -or ($_.Directory -like ‘Win32_Directory.Name="F:\\Q*") -or ($_.Directory -like ‘Win32_Directory.Name="F:\\R*") -or ($_.Directory -like ‘Win32_Directory.Name="F:\\L*")} |
foreach {
  $vol = $_.Volume
  $objj = Get-WmiObject -Class Win32_Volume | where {$_.__RELPATH -eq $vol}
  $ggg = ($objj.Name).Replace("F:","H:");
  echo $ggg;
  New-Item -ItemType directory -Path $ggg
  $objj.AddMountPoint($ggg)
}

To list all of them:

Get-WmiObject Win32_Volume -Filter "DriveType='3'" | ForEach {
  New-Object PSObject -Property @{
    Name = $_.Name
    Label = $_.Label
    FreeSpace_GB = ([Math]::Round($_.FreeSpace /1GB,2))
    TotalSize_GB = ([Math]::Round($_.Capacity /1GB,2))
  }
}

Links:
http://learn-powershell.net/2012/08/10/locating-mount-points-using-powershell/
http://itknowledgeexchange.techtarget.com/powershell/disks-part-4-mount-points/