Zmiana regulaminu i tabeli opłat i prowizji Millennium (od 08.08.2018)

Zmiana tabeli opłat i prowizji oraz regulaminu Bank Millennium – Bank Millennium również zmienia regulaminy i TOiP, na skrzynki serwisu Millennium trafił e-mail o treści, który cytujemy dosłownie (tekst pochylony):

Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 sierpnia 2018 roku zmianie ulegną:

I. Regulaminy:
Bank Millennium Konto Millennium Profit

 • Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.
 • Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A.
 • Regulamin kart debetowych wydawanych do konta walutowego w Banku Millennium S.A.
 • Regulamin mobilnych kart debetowych HCE
 • Regulaminie kart zwirtualizowanych
 • Regulamin kart przedpłaconych dla klientów indywidualnych w Banku Millennium S.A.
 • Regulamin świadczenia usługi dystrybucji faktur elektronicznych dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Banku Millennium S.A. 

II. Cenniki usług:

 • Cennik usług – prowizje i opłaty (dla produktów obecnie oferowanych oraz wycofanych z oferty)
 • Cennik usług – stopy procentowe
 • Cennik usług – prowizje, opłaty oraz oprocentowanie produktów kredytowych
 • Cennik kart kredytowych (dla klientów detalicznych, Prestige i Bankowości Prywatnej)
 • Cennik usług – karta debetowa (dla klientów detalicznych, Prestige i Bankowości Prywatnej)
 • Cennik usług – Płatności Mobilne BLIK
 • Cennik usług – karta przedpłacona
 • Cennik Kart debetowych HCE

Szczegółowy opis zmian w poszczególnych dokumentach znajdą Państwo w załączeniu. Jednolite teksty regulaminów oraz cenników dostępne są na stronie internetowej Banku oraz w oddziałach Banku. 


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

Najważniejsze zmiany to:

 •  dostosowujemy definicje oraz postanowienia w regulacjach do nowych przepisów – w związku z obowiązkiem stosowania w materiałach handlowych i wzorcach umowych ujednoliconego nazewnictwa usług wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1997) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437)
 •  co najmniej raz w roku będziemy dostarczać Państwu bezpłatne zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym – w związku z ww. zmianami w ustawie o usługach płatniczych Jednocześnie informujemy, że wprowadzane zmiany nie wpływają na ceny oferowanych Państwu produktów i usług.

 

Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzanymi zmianami. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo odmowy przyjęcia nowych warunków poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec wprowadzonych zmian bądź wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat,  o ile informacja o sprzeciwie lub wypowiedzeniu zostanie zgłoszona do Banku przed dniem wejścia zmian w życie, tj. przed 8 sierpnia 2018 roku.

Informujemy, że niezgłoszenie sprzeciwu w powyższym terminie uznaje się za zgodę na stosowanie postanowień w nowym brzmieniu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, ale bez dokonania wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie opisanych zmian bez ponoszenia opłat.

 

Szczegółowe wykaz zmiany obejmuje:

 • Cennik usług – prowizje i opłaty (dla produktów obecnie oferowanych oraz wycofanych z oferty),
 • Cennik usług – stopy procentowe,
 • Cennik usług – prowizje, opłaty oraz oprocentowanie produktów kredytowych,
 • Cennik usług – Płatności Mobilne BLIK

można znaleźć je pod linkiem Informacja o zmianach cenników usług oraz regulaminów od 8 sierpnia 2018 r. (PDF 42 strony) oraz po zalogowaniu do serwisu Millennium.

 

Millennium – powód zmian

Zgodnie z załącznikiem (link powyżej), powodem zmian są:
Bank Millennium Konto Millennium Profit

 • Podstawa prawna: § 89 ust. 4 pkt 2 lit. a Regulaminu ogólnego świadczenia usług bankowych dla osób fi zycznych w Banku Millennium S.A., zgodnie z którym podstawą prawną uprawniającą Bank do zmiany regulaminu może być zmiana przepisów prawa regulujących sektor bankowy lub fi nansowy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Stron umowy.
 • Podstawa faktyczna: dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1997) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437).

 

Przypominamy, że do 7.08.2018 możecie Państwo zgłosić na piśmie:

 • sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje wygaśnięcie umowy w przeddzień ich wejścia w życie, bez ponoszenia opłat, albo
 • wypowiedzenia umowy, co spowoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Niezłożenie na piśmie sprzeciwu, o którym mowa powyżej, oznacza akceptację zmian, które wejdą w życie 8 sierpnia 2018 r.

Przypominamy też, że skutki prawne i finansowe takiego sprzeciwu wobec zmian lub rozwiązania umowy określa właściwy dla danego produktu regulamin. W szczególności może zachodzić konieczność rozliczenia finansowego, dlatego przed podjęciem decyzji prosimy o zapoznanie się ze stosownym postanowieniem we właściwym regulaminie.

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym Zmiana regulaminu i tabeli opłat i prowizji Millennium (od 08.08.2018)

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Citibank karta kredytowa i voucher 400 zł do morele.net

 

Konto Oszczędnościowe BZWBK

 

Voucher 300 zł do sklepów Biedronka od Citibank

 

Zmiana tabeli opłat i prowizji PKO BP (od 04.08.2018)

ikoZmiana tabeli opłat i prowizji oraz regulaminu PKO BP – w połowie ubiegłego miesiąca na skrzynki pocztowe trafił e-mail o treści:

Od 4 sierpnia 2018 roku zmienia się Taryfa prowizji i opłat oraz regulaminy świadczenia niektórych usług w PKO Banku Polskim. Zmiany w regulaminach dotyczą głównie dostosowania ich treści do przepisów prawa oraz scalenia w jeden dokument kilku dotychczas obowiązujących. […] 

Informację przekazujemy dziś, tj. 2 miesiące przed wejściem zapowiadanych zmian w życie.

Oczywiście jeśli ktoś z Państwa nie wyraża zgody na zmianę taryfy lub regulaminów zaproponowanych przez PKO Bank Polski, to ma możliwość złożenia na piśmie do 3 sierpnia 2018 r.:

 • sprzeciwu wobec tych zmian, co spowoduje wygaśnięcie umowy w przeddzień ich wejścia w życie, bez ponoszenia opłat, albo
 • wypowiedzenia umowy, co spowoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Skutki prawne i finansowe takiego sprzeciwu wobec zmian lub rozwiązania umowy określa właściwy dla danego produktu regulamin. W szczególności może zachodzić konieczność rozliczenia finansowego, dlatego przed podjęciem decyzji prosimy o zapoznanie się ze stosownym postanowieniem we właściwym regulaminie.

Niezłożenie na piśmie sprzeciwu, o którym mowa powyżej, oznacza akceptację zmian, które wejdą w życie 4 sierpnia 2018 r. – zapraszamy do dalszej części wpisu.


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

PKO BP – zmiany TOiP

Poniżej najważniejsze zmiany, pełną ich listę można znaleźć pod adresem https://www.pkobp.pl/media_files/e48d6def-a2c8-4640-a844-78043156c187.pdf (171 stron), uprzedzamy, że większość z nich to zmiany porządkowe.

 

BLIK zamiast karty

Od 4 sierpnia do płatności zwalniających z opłat za konto/kartę PKO BP będzie zaliczał nie tylko transakcje wykonywane kartą dołączoną do konta, ale także BLIK. To (wg nas) bardzo dobra zmiana, rozwiązanie które może pomóc promować mobilny system płatności, a jednocześnie które pozwoli „zapomnieć” o karcie bankowej PKO BP bez przykrych konsekwencji finansowych w postaci opłaty za konto lub kartę :)

 

Konto dla Młodych

Dotychczas dla tego typu rachunku obowiązywała zasada:

 • 0 zł za prowadzenie konta

dla karty:

 • 0 – 5 zł za kartę płatniczą w zależności od liczby transakcji:
  • 0 zł – jeżeli wykonasz 5 transakcji kartą lub więcej
  • 1 zł – jeżeli wykonasz 4 transakcje kartą
  • 2 zł – jeżeli wykonasz 3 transakcje kartą
  • 3 zł – jeżeli wykonasz 2 transakcje kartą
  • 4 zł – jeżeli wykonasz 1 transakcję kartą
  • 5 zł – jeżeli nie wykonasz żadnych transakcji kartą w danym okresie rozliczeniowym

przelewy i wypłaty z bankomatów:

 • 0 zł za przelewy złotówkowe Elixir
 • 0 zł za wypłaty gotówki w dowolnym bankomacie w Polsce i na świecie

od 4 sierpnia 2018:

 • 0,00 zł – gdy dokonano min. 4 transakcje bezgotówkowe (z wyjątkiem przelewów) kartą debetową wydaną do rachunku lub przy użyciu BLIK
 • 5,00 zł– w pozostałych przypadkach

 

Konto za ZERO

Dla konta za ZERO obecnie opłaty wyglądają następująco:

 • 0,00 zł- gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku
 • 6,90 zł- w pozostałych przypadkach

od 4 sierpnia 2018:

 • 0,00 zł – gdy dokonano transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów) na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku lub przy użyciu BLIK
 • 8,00 zł – w pozostałych przypadkach

 

Zmiany dotykają również konta Platinium, konta Pierwszego, kart kredytowych i innych produktów PKO BP, a pełną listę zmian, jak już wspomnieliśmy powyżej, można znaleźć pod adresem https://www.pkobp.pl/media_files/e48d6def-a2c8-4640-a844-78043156c187.pdf (171 stron z wykazem zmian), dokumenty ze zmianami dostępne są również:

 • na stronie internetowej pkobp.pl/zmiany2018 oraz
 • w wiadomościach w serwisie transakcyjnym (jeśli ktoś z Państwa posiada konto PKO PB).

Zobacz też:

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym Zmiana tabeli opłat i prowizji PKO BP (od 04.08.2018)

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Lion's Bank Lokata WELCOME Online, lokata bez konta

 

Citibank karta kredytowa i voucher 400 zł do morele.net

 

Getin Bank eLokata na nowe środki

 

Zmiana tabeli opłat i prowizji Citibank (od 01.03.2018)

Citibank postanowił wprowadzić zmiany w tabeli opłat i prowizji. Zmiany wejdą w życie od 01 marca 2018 roku, jest więc dużo czasu, żeby zareagować na wprowadzane zmiany i się do nich przygotować. Na blogu opisujemy zmiany dotyczące kart kredytowych (te są najpopularniejsze) oraz dołączamy linki do pozostałych.

Zobacz co zmieni się w regulaminach kart kredytowych Citi i na co warto zwrócić uwagę.


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

 

Opłata za kartę dodatkową

Citi Bank Handlowy - karta kredytowa i voucher 400 zł do AllegroPosiadając główną kartę kredytową Citi masz możliwość wyrobienia karty dodatkowej. W ten sposób dajesz możliwość korzystania z Twojego limitu kredytowego innej osobie (np. małżonkowi, dziecku).

Wielokrotnie pisząc o promocjach Citi, w szczególności o wykluczeniach, zwracaliśmy uwagę na zapis dotyczący kart dodatkowych, który nie wyklucza z udziału w promocji. I to się nie zmienia, ale od 1 marca 2018 roku Citi wprowadza opłatę za wydanie takiej karty:

Opłata roczna za wydanie i możliwość korzystania z każdej Karty dodatkowej (z wyjątkiem karty Citibank MasterCard World Signia Ultime/Citibank World Elite MasterCard Ultime) dla kart wydanych od 1.03.2018 Karty Silver – 4 zł miesięcznie (48 zł w skali roku); karty Gold, World, PremierMiles – 9 zł miesięcznie (108 zł w skali roku); karty Platinum – 11 zł miesięcznie (132 zł w skali roku).

 

Opłata za nośnik zbliżeniowy

Od 1 marca 2018 Citi wprowadza opłatę za korzystanie z nośnika zbliżeniowego. Nie chodzi o możliwość korzystania z płatności zbliżeniowych w ramach posiadanej karty, ale o dodatkową kartę-naklejkę, którą możesz np. przykleić na telefonie i płacić zbliżeniowo bez konieczności wyciągania portfela:

Opłata za każdy Nośnik zbliżeniowy (z wyłączeniem kart wydanych od 18.12.2011 do 09.08.2012) – 5 zł miesięcznie

Być może bank doszedł do wniosku, że za wygodę należy zapłacić.

 

Opłata za nadpłaty

Od 1 marca 2018 należy też uważać na nadpłaty. O co chodzi? Płacąc kartą kredytową Citi korzystasz z pieniędzy banku (zobacz też: jak działa karta kredytowa). W końcu jednak przychodzi dzień spłaty zadłużenia. Jeśli na rachunek karty przelejesz więcej, niż jesteś winny/-a bankowi, to ten skasuje Cię na 20 zł:

Opłata miesięczna z tytułu obsługi nadpłaty na rachunku karty kredytowej, naliczana w przypadku wystąpienia w cyklu rozliczeniowym salda dodatniego równego lub wyższego niż 200 zł. – 20 zł

Na szczęście bank nie bierze pod uwagę „groszowych” pomyłek, a jedynie nadpłaty w kwocie 200 zł lub wyższej.

 

Pełny wykaz zmian znajdziesz na stronie Citi:

Zobacz też:

 

Co robić?

Karta kredytowa Citi i voucher Ole OlePrzede wszystkim zachowaj spokój, do wejście w życie zapowiadanych zmian są jeszcze 3 miesiące, jest więc dużo czasu aby na nie zareagować.

Co możesz zrobić:

 • do końca lutego (włącznie) możesz wyrazić sprzeciw i wypowiedzieć umowę (również w trybie natychmiastowym) bez ponoszenia jakichkolwiek opłat,  albo
 • zaakceptować zmiany zwracając uwagę na punkty, o których wspomnieliśmy powyżej

 

Uwaga! Jeśli korzystasz z wybranej promocji Citi, to nie wypowiadaj umowy do czasu odbioru nagrody.

 

A co jeśli korzystasz z wybranej oferty, a jednocześnie nie zgadzasz się z proponowanymi zmianami? Wspomnieliśmy już o tym powyżej,

 • przed ewentualnym wypowiedzeniem umowy poczekaj na odbiór nagrody (telefonu, vouchera itp).

Przypominamy, że zapowiadane zmiany wchodzą w życie od 01.03.2018, więc sprzeciw możesz wyrazić nawet w ostatnich dniach lutego, zobacz też: jak zamknąć kartę kredytową.

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym Zmiana tabeli opłat i prowizji Citibank (od 01.03.2018)

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

BGŻOptima lokata BEZKOMPROMISOWA

 

Getin Bank eLokata na nowe środki

 

Idea Bank Lokata HAPPY