Zmiana regulaminu i tabeli opłat i prowizji Millennium (od 08.08.2018)

Zmiana tabeli opłat i prowizji oraz regulaminu Bank Millennium – Bank Millennium również zmienia regulaminy i TOiP, na skrzynki serwisu Millennium trafił e-mail o treści, który cytujemy dosłownie (tekst pochylony):

Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 sierpnia 2018 roku zmianie ulegną:

I. Regulaminy:
Bank Millennium Konto Millennium Profit

 • Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.
 • Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A.
 • Regulamin kart debetowych wydawanych do konta walutowego w Banku Millennium S.A.
 • Regulamin mobilnych kart debetowych HCE
 • Regulaminie kart zwirtualizowanych
 • Regulamin kart przedpłaconych dla klientów indywidualnych w Banku Millennium S.A.
 • Regulamin świadczenia usługi dystrybucji faktur elektronicznych dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Banku Millennium S.A. 

II. Cenniki usług:

 • Cennik usług – prowizje i opłaty (dla produktów obecnie oferowanych oraz wycofanych z oferty)
 • Cennik usług – stopy procentowe
 • Cennik usług – prowizje, opłaty oraz oprocentowanie produktów kredytowych
 • Cennik kart kredytowych (dla klientów detalicznych, Prestige i Bankowości Prywatnej)
 • Cennik usług – karta debetowa (dla klientów detalicznych, Prestige i Bankowości Prywatnej)
 • Cennik usług – Płatności Mobilne BLIK
 • Cennik usług – karta przedpłacona
 • Cennik Kart debetowych HCE

Szczegółowy opis zmian w poszczególnych dokumentach znajdą Państwo w załączeniu. Jednolite teksty regulaminów oraz cenników dostępne są na stronie internetowej Banku oraz w oddziałach Banku. 


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

Najważniejsze zmiany to:

 •  dostosowujemy definicje oraz postanowienia w regulacjach do nowych przepisów – w związku z obowiązkiem stosowania w materiałach handlowych i wzorcach umowych ujednoliconego nazewnictwa usług wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1997) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437)
 •  co najmniej raz w roku będziemy dostarczać Państwu bezpłatne zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym – w związku z ww. zmianami w ustawie o usługach płatniczych Jednocześnie informujemy, że wprowadzane zmiany nie wpływają na ceny oferowanych Państwu produktów i usług.

 

Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzanymi zmianami. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo odmowy przyjęcia nowych warunków poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec wprowadzonych zmian bądź wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat,  o ile informacja o sprzeciwie lub wypowiedzeniu zostanie zgłoszona do Banku przed dniem wejścia zmian w życie, tj. przed 8 sierpnia 2018 roku.

Informujemy, że niezgłoszenie sprzeciwu w powyższym terminie uznaje się za zgodę na stosowanie postanowień w nowym brzmieniu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, ale bez dokonania wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie opisanych zmian bez ponoszenia opłat.

 

Szczegółowe wykaz zmiany obejmuje:

 • Cennik usług – prowizje i opłaty (dla produktów obecnie oferowanych oraz wycofanych z oferty),
 • Cennik usług – stopy procentowe,
 • Cennik usług – prowizje, opłaty oraz oprocentowanie produktów kredytowych,
 • Cennik usług – Płatności Mobilne BLIK

można znaleźć je pod linkiem Informacja o zmianach cenników usług oraz regulaminów od 8 sierpnia 2018 r. (PDF 42 strony) oraz po zalogowaniu do serwisu Millennium.

 

Millennium – powód zmian

Zgodnie z załącznikiem (link powyżej), powodem zmian są:
Bank Millennium Konto Millennium Profit

 • Podstawa prawna: § 89 ust. 4 pkt 2 lit. a Regulaminu ogólnego świadczenia usług bankowych dla osób fi zycznych w Banku Millennium S.A., zgodnie z którym podstawą prawną uprawniającą Bank do zmiany regulaminu może być zmiana przepisów prawa regulujących sektor bankowy lub fi nansowy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Stron umowy.
 • Podstawa faktyczna: dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1997) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437).

 

Przypominamy, że do 7.08.2018 możecie Państwo zgłosić na piśmie:

 • sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje wygaśnięcie umowy w przeddzień ich wejścia w życie, bez ponoszenia opłat, albo
 • wypowiedzenia umowy, co spowoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Niezłożenie na piśmie sprzeciwu, o którym mowa powyżej, oznacza akceptację zmian, które wejdą w życie 8 sierpnia 2018 r.

Przypominamy też, że skutki prawne i finansowe takiego sprzeciwu wobec zmian lub rozwiązania umowy określa właściwy dla danego produktu regulamin. W szczególności może zachodzić konieczność rozliczenia finansowego, dlatego przed podjęciem decyzji prosimy o zapoznanie się ze stosownym postanowieniem we właściwym regulaminie.

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym Zmiana regulaminu i tabeli opłat i prowizji Millennium (od 08.08.2018)

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Citibank karta kredytowa i voucher 400 zł do morele.net

 

Konto Oszczędnościowe BZWBK

 

Voucher 300 zł do sklepów Biedronka od Citibank

 

Zmiana tabeli opłat i prowizji PKO BP (od 04.08.2018)

ikoZmiana tabeli opłat i prowizji oraz regulaminu PKO BP – w połowie ubiegłego miesiąca na skrzynki pocztowe trafił e-mail o treści:

Od 4 sierpnia 2018 roku zmienia się Taryfa prowizji i opłat oraz regulaminy świadczenia niektórych usług w PKO Banku Polskim. Zmiany w regulaminach dotyczą głównie dostosowania ich treści do przepisów prawa oraz scalenia w jeden dokument kilku dotychczas obowiązujących. […] 

Informację przekazujemy dziś, tj. 2 miesiące przed wejściem zapowiadanych zmian w życie.

Oczywiście jeśli ktoś z Państwa nie wyraża zgody na zmianę taryfy lub regulaminów zaproponowanych przez PKO Bank Polski, to ma możliwość złożenia na piśmie do 3 sierpnia 2018 r.:

 • sprzeciwu wobec tych zmian, co spowoduje wygaśnięcie umowy w przeddzień ich wejścia w życie, bez ponoszenia opłat, albo
 • wypowiedzenia umowy, co spowoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Skutki prawne i finansowe takiego sprzeciwu wobec zmian lub rozwiązania umowy określa właściwy dla danego produktu regulamin. W szczególności może zachodzić konieczność rozliczenia finansowego, dlatego przed podjęciem decyzji prosimy o zapoznanie się ze stosownym postanowieniem we właściwym regulaminie.

Niezłożenie na piśmie sprzeciwu, o którym mowa powyżej, oznacza akceptację zmian, które wejdą w życie 4 sierpnia 2018 r. – zapraszamy do dalszej części wpisu.


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

PKO BP – zmiany TOiP

Poniżej najważniejsze zmiany, pełną ich listę można znaleźć pod adresem https://www.pkobp.pl/media_files/e48d6def-a2c8-4640-a844-78043156c187.pdf (171 stron), uprzedzamy, że większość z nich to zmiany porządkowe.

 

BLIK zamiast karty

Od 4 sierpnia do płatności zwalniających z opłat za konto/kartę PKO BP będzie zaliczał nie tylko transakcje wykonywane kartą dołączoną do konta, ale także BLIK. To (wg nas) bardzo dobra zmiana, rozwiązanie które może pomóc promować mobilny system płatności, a jednocześnie które pozwoli „zapomnieć” o karcie bankowej PKO BP bez przykrych konsekwencji finansowych w postaci opłaty za konto lub kartę :)

 

Konto dla Młodych

Dotychczas dla tego typu rachunku obowiązywała zasada:

 • 0 zł za prowadzenie konta

dla karty:

 • 0 – 5 zł za kartę płatniczą w zależności od liczby transakcji:
  • 0 zł – jeżeli wykonasz 5 transakcji kartą lub więcej
  • 1 zł – jeżeli wykonasz 4 transakcje kartą
  • 2 zł – jeżeli wykonasz 3 transakcje kartą
  • 3 zł – jeżeli wykonasz 2 transakcje kartą
  • 4 zł – jeżeli wykonasz 1 transakcję kartą
  • 5 zł – jeżeli nie wykonasz żadnych transakcji kartą w danym okresie rozliczeniowym

przelewy i wypłaty z bankomatów:

 • 0 zł za przelewy złotówkowe Elixir
 • 0 zł za wypłaty gotówki w dowolnym bankomacie w Polsce i na świecie

od 4 sierpnia 2018:

 • 0,00 zł – gdy dokonano min. 4 transakcje bezgotówkowe (z wyjątkiem przelewów) kartą debetową wydaną do rachunku lub przy użyciu BLIK
 • 5,00 zł– w pozostałych przypadkach

 

Konto za ZERO

Dla konta za ZERO obecnie opłaty wyglądają następująco:

 • 0,00 zł- gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku
 • 6,90 zł- w pozostałych przypadkach

od 4 sierpnia 2018:

 • 0,00 zł – gdy dokonano transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów) na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku lub przy użyciu BLIK
 • 8,00 zł – w pozostałych przypadkach

 

Zmiany dotykają również konta Platinium, konta Pierwszego, kart kredytowych i innych produktów PKO BP, a pełną listę zmian, jak już wspomnieliśmy powyżej, można znaleźć pod adresem https://www.pkobp.pl/media_files/e48d6def-a2c8-4640-a844-78043156c187.pdf (171 stron z wykazem zmian), dokumenty ze zmianami dostępne są również:

 • na stronie internetowej pkobp.pl/zmiany2018 oraz
 • w wiadomościach w serwisie transakcyjnym (jeśli ktoś z Państwa posiada konto PKO PB).

Zobacz też:

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym Zmiana tabeli opłat i prowizji PKO BP (od 04.08.2018)

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Lion's Bank Lokata WELCOME Online, lokata bez konta

 

Citibank karta kredytowa i voucher 400 zł do morele.net

 

Getin Bank eLokata na nowe środki

 

Zmiana tabeli opłat i prowizji Toyota Bank (od 01.06.2018)

Lokata SprintToyota Bank zmienia tabelę opłat i prowizji, a zmiana dotyczy opłat za konto.

Zmiany wejdą w życie od 01 czerwca 2018 roku, jest więc dużo czasu, żeby na nie zareagować ewentualnie poczynić stosowne kroki (np. wypowiedzenie umowy), choć (wg nas) aż tak drastyczne kroki nie będą konieczne, gdyż są to zmiany na lepsze.

Zobacz co zmieni się w Toyota Bank i na co warto zwrócić uwagę.

 

Na wstępie krótka informacja, tj. Toyota Bank przedłużył promocję Duet Lokat z premią, z oferty można skorzystać do 03.04.2018, odsyłamy też na stronę lokaty Toyota Bank gdzie można znaleźć informację o innych ofertach tego banku.

 

Zmiana TOiP Toyota Bank

Ostatnimi czasy Toyota Bank zwalniał z opłaty za konto po spełnieniu warunków (fragment z wpisu zarabiaj z duetem korzyści):

Duet lokat Toyota BankDla wszystkich uczestników promocji bank przygotował specjalną ofertę obejmującą jednorazowy zwrot opłaty za prowadzenie Konta Jedynego w wysokości 20 zł. Jednorazowy zwrot opłaty za prowadzenie Konta Jedynego nastąpi, jeśli (jako uczestnik promocji) spełnisz łącznie następujące warunki (cytujemy dosłownie):

 • a. W terminie od dnia 30.01.2018 roku do dnia 23.02.2018 roku na stronie Serwisu zarejestruje się w Aplikacji podając: imię, nazwisko, oraz nr telefonu i adres e-mail;
 • b. Weźmie udział w Akcji i spełni warunki dotyczące Premii wskazane w §3 pkt II Regulaminu ;
 • c. Utrzyma aktywne lokaty: Lokatę Sprint na 180 dni oraz Lokatę Plus na 9 miesięcy do dnia ich zapadalności.

Jednorazowy zwrot opłaty w wysokości 20 zł nastąpi przelewem na Konto Jedyne do dnia 25.01.2019 roku.

Toyota Bank postanowił zmienić to i od 01.06.2018:

Opłata zwracana w przypadku utrzymywania minimalnego miesięcznego średniego salda konta w wysokości 1 000 zł lub minimalnego miesięcznego średniego salda lokat w wysokości 2 500 zł lub po dokonaniu z konta minimum raz w miesiącu spłaty raty kredytu samochodowego posiadanego w Toyota Bank Polska S.A. lub po dokonaniu z konta minimum raz w miesiącu spłaty raty z tytułu umowy leasingu w Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Średnie miesięczne saldo konta obliczane jest jako suma sald na koniec każdego dnia miesiąca kalendarzowego, podzielona przez ilość dni w danym miesiącu. Średnie miesięczne saldo lokat to saldo środków zgromadzonych na innych rachunkach oraz na wszystkich posiadanych lokatach, obliczane jako suma sald na koniec każdego dnia miesiąca kalendarzowego, podzielona przez ilość dni w danym miesiącu


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

Według nas to zmiana na lepsze, ale ostateczną ocenę pozostawiamy oczywiście Państwu. Dodatkowe informacje w TOiP, która obowiązuje od 01.06.2018.

 

Odsyłamy też do wpisów:
Duet lokat Toyota Bank

 • Duet lokat z premią Toyota Bank z wysokim oprocentowaniem i premią 140 zł jeśli jesteś nowym klientem Toyota Bank, albo 70 zł dla obecnych klientów oraz do 200 zł w programie poleceń – promocja do 03.04.2018 (banner)
 • lokata Sprint Toyota Bank i możliwość ulokowania nawet do 180.000 zł korzystając z promocyjnego oprocentowania 2,5% przez 180 dni, lokatę Sprint uruchomisz online, bez wychodzenia z domu i zarządzać w pełni online (banner na początku wpisu).

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym Zmiana tabeli opłat i prowizji Toyota Bank (od 01.06.2018)

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Lokata Sprint

 

Citi Bank Handlowy - karta kredytowa i voucher 300 zł do Allegro

 

Konto Optymalne z premią + darmowe treningi

 

Zmiana tabeli opłat i prowizji Citibank (od 01.03.2018)

Citibank postanowił wprowadzić zmiany w tabeli opłat i prowizji. Zmiany wejdą w życie od 01 marca 2018 roku, jest więc dużo czasu, żeby zareagować na wprowadzane zmiany i się do nich przygotować. Na blogu opisujemy zmiany dotyczące kart kredytowych (te są najpopularniejsze) oraz dołączamy linki do pozostałych.

Zobacz co zmieni się w regulaminach kart kredytowych Citi i na co warto zwrócić uwagę.


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

 

Opłata za kartę dodatkową

Citi Bank Handlowy - karta kredytowa i voucher 400 zł do AllegroPosiadając główną kartę kredytową Citi masz możliwość wyrobienia karty dodatkowej. W ten sposób dajesz możliwość korzystania z Twojego limitu kredytowego innej osobie (np. małżonkowi, dziecku).

Wielokrotnie pisząc o promocjach Citi, w szczególności o wykluczeniach, zwracaliśmy uwagę na zapis dotyczący kart dodatkowych, który nie wyklucza z udziału w promocji. I to się nie zmienia, ale od 1 marca 2018 roku Citi wprowadza opłatę za wydanie takiej karty:

Opłata roczna za wydanie i możliwość korzystania z każdej Karty dodatkowej (z wyjątkiem karty Citibank MasterCard World Signia Ultime/Citibank World Elite MasterCard Ultime) dla kart wydanych od 1.03.2018 Karty Silver – 4 zł miesięcznie (48 zł w skali roku); karty Gold, World, PremierMiles – 9 zł miesięcznie (108 zł w skali roku); karty Platinum – 11 zł miesięcznie (132 zł w skali roku).

 

Opłata za nośnik zbliżeniowy

Od 1 marca 2018 Citi wprowadza opłatę za korzystanie z nośnika zbliżeniowego. Nie chodzi o możliwość korzystania z płatności zbliżeniowych w ramach posiadanej karty, ale o dodatkową kartę-naklejkę, którą możesz np. przykleić na telefonie i płacić zbliżeniowo bez konieczności wyciągania portfela:

Opłata za każdy Nośnik zbliżeniowy (z wyłączeniem kart wydanych od 18.12.2011 do 09.08.2012) – 5 zł miesięcznie

Być może bank doszedł do wniosku, że za wygodę należy zapłacić.

 

Opłata za nadpłaty

Od 1 marca 2018 należy też uważać na nadpłaty. O co chodzi? Płacąc kartą kredytową Citi korzystasz z pieniędzy banku (zobacz też: jak działa karta kredytowa). W końcu jednak przychodzi dzień spłaty zadłużenia. Jeśli na rachunek karty przelejesz więcej, niż jesteś winny/-a bankowi, to ten skasuje Cię na 20 zł:

Opłata miesięczna z tytułu obsługi nadpłaty na rachunku karty kredytowej, naliczana w przypadku wystąpienia w cyklu rozliczeniowym salda dodatniego równego lub wyższego niż 200 zł. – 20 zł

Na szczęście bank nie bierze pod uwagę „groszowych” pomyłek, a jedynie nadpłaty w kwocie 200 zł lub wyższej.

 

Pełny wykaz zmian znajdziesz na stronie Citi:

Zobacz też:

 

Co robić?

Karta kredytowa Citi i voucher Ole OlePrzede wszystkim zachowaj spokój, do wejście w życie zapowiadanych zmian są jeszcze 3 miesiące, jest więc dużo czasu aby na nie zareagować.

Co możesz zrobić:

 • do końca lutego (włącznie) możesz wyrazić sprzeciw i wypowiedzieć umowę (również w trybie natychmiastowym) bez ponoszenia jakichkolwiek opłat,  albo
 • zaakceptować zmiany zwracając uwagę na punkty, o których wspomnieliśmy powyżej

 

Uwaga! Jeśli korzystasz z wybranej promocji Citi, to nie wypowiadaj umowy do czasu odbioru nagrody.

 

A co jeśli korzystasz z wybranej oferty, a jednocześnie nie zgadzasz się z proponowanymi zmianami? Wspomnieliśmy już o tym powyżej,

 • przed ewentualnym wypowiedzeniem umowy poczekaj na odbiór nagrody (telefonu, vouchera itp).

Przypominamy, że zapowiadane zmiany wchodzą w życie od 01.03.2018, więc sprzeciw możesz wyrazić nawet w ostatnich dniach lutego, zobacz też: jak zamknąć kartę kredytową.

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym Zmiana tabeli opłat i prowizji Citibank (od 01.03.2018)

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

BGŻOptima lokata BEZKOMPROMISOWA

 

Getin Bank eLokata na nowe środki

 

Idea Bank Lokata HAPPY